ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข PGslot99 การใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง ควรอ่านร่วมกับรายละเอียดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการทำงานของเว็บไซต์และบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มเติมใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทางออนไลน์

สำหรับคำถามทั่วไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับคำถามทั่วไป-โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
สำหรับคำถามทั่วไป-โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณประสบปัญหากับเว็บไซต์ของเราหรือมีความคิดเห็น โปรดติดต่อทีมเนื้อหา ข้อจำกัดความรับผิดชอบที่สำคัญ เว็บไซต์นี้จัดทำโดยเรา บนพื้นฐาน “ตามที่เป็น” ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย (และหากการรับประกันและการรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นโดยการดำเนินการของกฎหมายหรืออย่างอื่น การรับประกันและการรับรองดังกล่าวจะถูกปฏิเสธตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหารวมถึงความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลรายชื่อใด ๆ ข้างต้น) ประวัติศาสตร์อังกฤษ คณะกรรมาธิการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชดเชยความเสียหายโดยตรง ทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง การสูญหายของข้อมูล รายได้หรือกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายต่อ ทรัพย์สินหรือการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้น (ยกเว้นการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือของคณะกรรมาธิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทน) ที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกหรือการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรืออ้างถึงในนี้ เว็บไซต์หรืออื่น ๆ จากการใช้เว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้และไม่มีการเตือนล่วงหน้า จะพยายามแนะนำผู้ใช้เว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนการถอน ไม่ว่าการถอนดังกล่าวจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนในการห้ามการเชื่อมโยงใด ๆ จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ลิงก์ไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้จะต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง และต้องระบุอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ไม่มีหน้าหรือหน้าใดจากเว็บไซต์นี้ที่จะถูกใส่กรอบโดยหรือด้วยเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะร่วมกับเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา การออกแบบ ข้อความ กราฟิก การคอมไพล์ซอฟต์แวร์ และซอร์สโค้ดทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของเรา และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหา ห้ามทำซ้ำเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถคัดลอกและแบ่งปันกับบุคคลที่สามได้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งมาด้านล่าง การอนุญาตให้คัดลอกซ้ำโดยบุคคลไม่อนุญาตให้รวมเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาไว้ในงานหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด การใช้เว็บไซต์ในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา